ПРАВИЛА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

НА „АКВА МАТРИКС“ ООД

 

Във връзка с влизането в сила на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, и като взехме предвид стремежа на „АКВА МАТРИКС“ ООД да изпълнява стриктно всички свои задължения, произтичащи от приложимата национална и европейска нормативна уредба в областта на обработването и защитата на личните данни, бихме искали да Ви уведомим за следното:

„АКВА МАТРИКС“ ООД е дружество, регистрирано съгласно изискванията на Търговския закон и вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията с ЕИК 203482454, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, ул. „Екзарх Йосиф“ № 31, ет. 3. Можете да се свържете с нас по следния начин:

·         Адрес за кореспонденция: гр. София 1000, ул. „Екзарх Йосиф“ № 31, ет. 3;

·         Телефон: +359 882871056;

·         e-mail: orders@aquamatrix.bg  

При осъществяване на дейността си „АКВА МАТРИКС“ ООД събира и обработва лични данни на следните субекти на данни:

·         Служители (настоящи и бивши);

·         Кандидати за работа;

·         Клиенти и контрагенти – физически лица и/ или служители и представители на юридически лица;

·         Посетители на уебсайта www.aquamatrix.bg, които не попадат в някоя от гореизброените категории, предоставили свои лични данни във връзка с използване на функционалностите му.

С настоящите Правила за поверителност бихме искали да Ви информираме за обработваните от нас лични данни, за какви цели ги обработваме и какви са Вашите права.

Уведомяваме Ви, че уебсайтът на „АКВА МАТРИКС“ ООД www.aquamatrix.bg  използва „бисквитки“, с помощта на които се събира информация за поведението на посетителите на уебсайта, включително такава, която представлява лични данни. Повече информация за това какво представляват бисквитките, какви видове използваме и др. може да получите, като се запознаете с нашата Политика за бисквитки, достъпна тук[TR1] .

 

1.1.Правила за поверителност относно Служителите

„АКВА МАТРИКС“ ООД обработва личните данни на служителите си (настоящи и бивши) в качеството си на работодател и съгласно предвиденото в настоящите Правила.

Личните данни на служители, които обработваме са имена, ЕГН/ дата на раждане, адрес, паспортни данни, пол, данни за физиологична идентичност и такива, които се отнасят до здравето, трудово възнаграждение, образование, трудова дейност, професионални квалификации, семейно положение и родствени връзки, данни за контакт (телефон, имейл адрес, банкова сметка).

Личните данни за здравния статус са чувствителни данни, които обработваме само и единствено в предвидените от закона случаи, когато обработването е необходимо, за да бъдат защитени жизненоважните интереси на субекта на данните или на друго физическо лице, когато субектът е предоставил изричното си съгласие, както и когато обработването е необходимо за целите на изпълнение на задължения и/или упражняване на права на „АКВА МАТРИКС“ ООД по силата на трудовото и/или осигурителното право и за целите на превантивната и/или трудовата медицина.

В случай, че не ни предоставите изискуемата информация, включително необходимите лични данни, между Вас и „АКВА МАТРИКС“ ООД няма да може да бъде сключен трудов договор, респ. „АКВА МАТРИКС“ ООД ще бъде в невъзможност да изпълни законовите и договорните си задължения, произтичащи от качеството му на работодател.

 

В качеството Ви на служител на „АКВА МАТРИКС“ ООД може да обработва личните Ви данни за изпълнение на някоя от следните цели:

·         За сключване и/ или изпълнение на сключен трудов договор;

·         За да изпълним и/ или спазим законовите си задължения;

·         За целите на легитимните интереси на „АКВА МАТРИКС“ ООД;

·         Когато сте предоставили изричното си съгласие.

 

„АКВА МАТРИКС“ ООД няма да съхранява Вашите данни за период по-дълъг от необходимия за постигане на целите, за които ги обработва. При съхраняването на личните Ви данни ние се ръководим от нормативно определените периоди на съхранение, както и от количеството, естеството и чувствителността им, целите, поради които ги обработваме, и дали можем да постигнем тези цели с други средства.

След изпълнение на целта, поради която личните Ви данни се обработват, или след отпадането на законовото задължение и/или легитимния ни интерес, ние ще изтрием или унищожим Вашите лични данни по сигурен начин.

 

„АКВА МАТРИКС“ ООД разполага с правото да разкрие Вашите лични данни на:

·         Свои служители, изпълнението на чиито трудови функции изисква обработването на тези данни от негово име;

·         На публични органи при изпълнение на законовите си задължения или защита на легитимни интереси;

·         На служба по трудова медицина, дружества, предлагащи услуги по извършване на вътрешен одит, доставчици на услуги по управление на човешките ресурси, доставчици на счетоводни, юридически, IT, банкови, застрахователни, осигурителни, социални услуги и/ или други доставчици на услуги за изпълнение на договорни или законови задължения, както и за защита на легитимните си интереси.

 

Уведомяваме Ви, че няма да предоставяме Вашите лични данни на други външни организации, структури, физически и/ или юридически лица освен посочените по-горе, като изключение от предходното е допустимо единствено при наличие на законово задължение за това или изразено изрично съгласие от Ваша страна.

„АКВА МАТРИКС“ ООД прилага всички подходящи технически и организационни мерки за гарантиране сигурността на личните данни и ще актуализира тези мерки периодично.

В случай, че Вашите данни се предоставят на трети страни, ние изискваме от тях да са въвели необходимите технически и организационни мерки за сигурност, за да защитят личните Ви данни в съответствие с приложимото законодателство.

 

1.2.Правила за поверителност относно Кандидати за работа

„АКВА МАТРИКС“ ООД обработва лични данни на кандидати за работа при провеждане на процедури по подбор на кадри и съгласно предвиденото в настоящите Правила.

Личните данни на кандидати за работа, които обработваме са имена, дата на раждане, адрес, националност, образование, трудова дейност и професионални квалификации (включително познания и практически умения), снимка, данни за контакт (телефон, имейл адрес, а в определени случаи – членства в социални мрежи) и др. данни, посочени от кандидата.

В случай, че не ни предоставите изискуемата информация, включително необходимите лични данни, „АКВА МАТРИКС“ ООД няма да може да Ви включи в процедурата за подбор, за която сте заявили желанието си за участие, съответно това ще се отрази на шансовете да бъдете одобрени за позицията, за която кандидатствате.

 

Може да обработваме личните Ви данни за изпълнение на някоя от следните цели:

·         За да осъществим процедурата по подбор за позицията за работа, за която кандидатствате;

·         За да изпълним и/ или спазим законовите си задължения;

·         За целите на легитимните интереси на „АКВА МАТРИКС“ ООД или на трета страна;

·         Когато сте предоставили изричното си съгласие.

 

„АКВА МАТРИКС“ ООД ще съхранява личните данни на неодобрените кандидати за работа за период не по-дълъг от 6 (шест) месеца след приключване на процедурата по подбор. Ние няма да съхраняваме Вашите данни за период по-дълъг от необходимия за постигане на целите, за които ги обработваме. При съхраняването на личните Ви данни ние се ръководим от нормативно определените периоди на съхранение, както и от количеството, естеството и чувствителността им, целите, поради които ги обработваме, и дали можем да постигнем тези цели с други средства.

След изпълнение на целта, поради която личните Ви данни се обработват, или след отпадането на законовото задължение и/или легитимния ни интерес, ние ще изтрием или унищожим Вашите лични данни по сигурен начин.

 

„АКВА МАТРИКС“ ООД разполага с правото да разкрие Вашите лични данни на:

·         Свои служители, изпълнението на чиито трудови функции изисква обработването на тези данни от негово име;

·         На публични органи при изпълнение на законовите си задължения или защита на легитимни интереси;

·         На дружества, предлагащи услуги по извършване на вътрешен одит, дружества, предоставящи услуги по подбор на персонал, доставчици на IT и др. услуги за изпълнение на договорни или законови задължения, както и за защита на легитимните си интереси.

Уведомяваме Ви, че няма да предоставяме Вашите лични данни на други външни организации, структури, физически и/ или юридически лица освен посочените по-горе, като изключение от предходното е допустимо единствено при наличие на законово задължение за това или изразено изрично съгласие от Ваша страна.

„АКВА МАТРИКС“ ООД прилага всички подходящи технически и организационни мерки за гарантиране сигурността на личните данни и ще актуализира тези мерки периодично.

В случай, че Вашите данни се предоставят на трети страни, ние изискваме от тях да са въвели необходимите технически и организационни мерки за сигурност, за да защитят личните Ви данни в съответствие с приложимото законодателство.

 

1.3.Правила за поверителност относно Клиенти и контрагенти

„АКВА МАТРИКС“ ООД обработва лични данни на клиенти и контрагенти при изпълнение на договорните си отношения с тях и съгласно предвиденото в настоящите Правила.

Личните данни на Клиенти и контрагенти – физически лица и/ или служители и представители на юридически лица, които обработваме са: имена, ЕГН/ дата на раждане или друг идентификационен номер, адрес, данни за контакт (телефон, имейл адрес, банкова сметка).

Предоставянето на тези данни от Ваша страна е доброволно и същевременно абсолютно необходимо, за да може да бъде сключен договор между Вас и „АКВА МАТРИКС“ ООД. В тази връзка Ви уведомяваме и за това, че изпълнението на договора от наша страна е възможно единствено, ако разполагаме с предоставените от Ваша страна лични данни. В случай, че не желаете да предоставите Вашите лични данни, Ви уведомяваме, че „АКВА МАТРИКС“ ООД няма да има възможност да сключи договор с Вас.

 

Може да обработваме личните Ви данни за изпълнение на някоя от следните цели:

·         За сключване и/ или изпълнение на сключен договор;

·         За да изпълним и/ или спазим законовите си задължения;

·         За целите на легитимните интереси на „АКВА МАТРИКС“ ООД или на трета страна;

·         Когато сте предоставили изричното си съгласие.

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат съхранявани от „АКВА МАТРИКС“ ООД в рамките на действието на сключения с Вас договор. След прекратяването му личните Ви данни ще бъдат изтрити или унищожени по сигурен начин, освен в случаите, когато е налице легитимен интерес и/ или нормативно основание, което задължава „АКВА МАТРИКС“ ООД да продължи тяхното съхраняване и/ или обработване и/ или е налице предоставено съгласие от страна на субекта за допълнително съхранение за изпълнение на допълнителни цели.

 

„АКВА МАТРИКС“ ООД разполага с правото да разкрие Вашите лични данни на:

·         Свои служители, изпълнението на чиито трудови функции изисква обработването на тези данни от негово име;

·         На публични органи при изпълнение на законовите си задължения или защита на легитимни интереси;

·         На дружества, предлагащи услуги по извършване на вътрешен одит, доставчици на услуги в областта на маркетинга и рекламата, доставчици на счетоводни, IT, юридически, банкови и др. услуги за изпълнение на договорни или законови задължения, както и за защита на легитимните си интереси.

 

Уведомяваме Ви, че няма да предоставяме Вашите лични данни на други външни организации, структури, физически и/ или юридически лица освен посочените по-горе, като изключение от предходното е допустимо единствено при наличие на законово задължение за това или изразено изрично съгласие от Ваша страна.

„АКВА МАТРИКС“ ООД прилага всички подходящи технически и организационни мерки за гарантиране сигурността на личните данни и ще актуализира тези мерки периодично.

В случай, че Вашите данни се предоставят на трети страни, ние изискваме от тях да са въвели необходимите технически и организационни мерки за сигурност, за да защитят личните Ви данни в съответствие с приложимото законодателство.

 

1.4. Правила за поверителност, приложими при събиране на лични данни в онлайн среда

Предвидените правила в настоящия пункт 1.4. се прилагат в особени случаи на събиране на лични данни в онлайн среда. За такива случаи се приемат тези по използването на контактните форми, достъпни в уебсайта на „АКВА МАТРИКС“ ООД, от неговите посетители (включително такива, попадащи в една от изброените в пунктове 1.1. – 1.3. по-горе категории субекти), както и при онлайн регистрация за създаване на личен профил (акаунт) в уебсайта на „АКВА МАТРИК“ ООД -  www.aquamatrix.bg и/или онлайн регистрация за участие в организирано от „АКВА МАТРИКС“ ООД събитие (конференция, състезания, игри с обявени награди или друго).

 

1.4.1. „АКВА МАТРИКС“ ООД обработва следните лични данни на посетители на уебсайта www.aquamatrix.bg, използвали някоя от контактните форми и/или формата за онлайн регистрация за създаване на личен профил (акаунт) в уебсайта на „АКВА МАТРИК“ ООД -  www.aquamatrix.bg, а именно: име, имейл адрес, телефонен номер, организация и съдържание на запитването/ съобщението или друго изявление, отправено чрез контактните форми и/или формата за онлайн регистрация за създаване на личен профил (акаунт).

Уведомяваме Ви, че уебсайтът на „АКВА МАТРИКС“ ООД използва „бисквитки“, с помощта на които се събира информация за поведението на посетителите на уебсайта, включително такава, която представлява лични данни. Повече информация за това какво представляват бисквитките, какви видове използваме и др. може да получите, като се запознаете с нашата Политика за бисквитки, достъпна тук[TR2] .

В допълнение, следва да имате предвид, че на уебсайта на „АКВА МАТРИКС“ ООД са разположени бутони за връзка с други сайтове, социални мрежи и прочие, препращащи към съответните профили на „АКВА МАТРИКС“ ООД в тях. В случай, че желаете да използвате същите, следва да имате предвид, че това ще доведе до предоставяне на информация относно членството/ата Ви в съответните социални мрежи.

Посочените категории данни са доброволно предоставени от Ваша страна, като в случай, че не желаете да ни предоставите същите, Ви уведомяваме, че няма да имате възможност да използвате функционалностите на контактните ни форми и/или формата за онлайн регистрация за създаване на личен профил (акаунт), както и някои от функционалностите на сайта ни.

 

„АКВА МАТРИКС“ ООД обработва предоставените лични данни за изпълнение на следните цели:

·         За да обработим Вашето запитване/ съобщение или друго изявление и да отговорим на същото;

·         За предприемане на стъпки по сключване на договор (при условие, че Вашето запитване/ съобщение или друго изявление има такъв характер);

·         За целите на легитимните интереси на „АКВА МАТРИКС“ ООД или на трета страна;

·         За маркетинг цели, когато сте предоставили изричното си съгласие. 

 

„АКВА МАТРИКС“ ООД няма да съхранява Вашите данни за период по-дълъг от необходимия за постигане на целите, за които ги обработва. При съхраняването на личните Ви данни ние се ръководим от нормативно определените периоди на съхранение, както и от количеството, естеството и чувствителността им, целите, поради които ги обработваме, и дали можем да постигнем тези цели с други средства.

След изпълнение на целта, поради която личните Ви данни се обработват, или след отпадането на законовото задължение и/или легитимния ни интерес, ние ще изтрием или унищожим Вашите лични данни по сигурен начин.

„АКВА МАТРИКС“ ООД разполага с правото да разкрие Вашите лични данни на:

·         Свои служители, изпълнението на чиито трудови функции изисква обработването на тези данни от негово име;

·         На публични органи при изпълнение на законовите си задължения или защита на легитимни интереси;

·         На доставчици на услуги в областта на маркетинга и рекламата, на доставчици на юридически и/ или други доставчици на услуги за изпълнение на договорни или законови задължения, както и за защита на легитимните си интереси.

Уведомяваме Ви, че няма да предоставяме Вашите лични данни на други външни организации, структури, физически и/ или юридически лица освен посочените по-горе, като изключение от предходното е допустимо единствено при наличие на законово задължение за това или изразено изрично съгласие от Ваша страна.

„АКВА МАТРИКС“ ООД прилага всички подходящи технически и организационни мерки за гарантиране сигурността на личните данни и ще актуализира тези мерки периодично.

В случай, че Вашите данни се предоставят на трети страни, ние изискваме от тях да са въвели необходимите технически и организационни мерки за сигурност, за да защитят личните Ви данни в съответствие с приложимото законодателство.

 

1.4.2. „АКВА МАТРИКС“ ООД обработва следните лични данни на лица, заявили желание за участие в конференция, състезания, игри с обявени награди и други събития, организирани от „АКВА МАТРИКС“ ООД, чрез извършване на онлайн регистрация, а именно: две имена, имейл адрес, телефонен номер, организация и заемана позиция в съответната организация.

Предоставянето на тези данни от Ваша страна е доброволно и същевременно абсолютно необходимо, за да може да вземете участие в организираното конференция, състезания, игри с обявени награди или друго събитие. В тази връзка Ви уведомяваме и за това, че изпълнението на задълженията на „АКВА МАТРИКС“ ООД е възможно единствено, ако разполагаме с предоставените от Ваша страна лични данни. В случай, че не желаете да предоставите Вашите лични данни, Ви уведомяваме, че „АКВА МАТРИКС“ ООД няма да има възможност да Ви включи като участник в организираното събитие (конференция, състезания, игри с обявени награди или друго).

В допълнение, следва да имате предвид, че съобразно конкретния случай онлайн регистрацията може да се извърши чрез възможностите, предоставени от социални мрежи и прочие. В случай, че желаете да използвате същите следва да имате предвид, че това ще доведе до предоставяне на информация за Вас относно членство/а в съответните социални мрежи.

 

Може да обработваме личните Ви данни за изпълнение на някоя от следните цели:

·         За сключване и/ или изпълнение на сключен договор (включването Ви като участник в съответното събитие – конференция, състезания, игри с обявени награди или друго);

·         За да изпълним и/ или спазим законовите си задължения;

·         За целите на легитимните интереси на „АКВА МАТРИКС“ ООД или на трета страна;

·         За маркетинг цели, когато сте предоставили изричното си съгласие.

 

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат съхранявани от „АКВА МАТРИКС“ ООД до момента, до който са необходими за изпълнение на целите, за които са събрани. След реализирането им личните Ви данни ще бъдат изтрити или унищожени по сигурен начин, освен в случаите, когато е налице легитимен интерес и/ или нормативно основание, което задължава „АКВА МАТРИКС“ ООД да продължи тяхното съхраняване и/ или обработване и/ или е налице предоставено съгласие от страна на субекта за допълнително съхранение за изпълнение на допълнителни цели.

 

„АКВА МАТРИКС“ ООД разполага с правото да разкрие Вашите лични данни на:

·         Свои служители, изпълнението на чиито трудови функции изисква обработването на тези данни от негово име;

·         На публични органи при изпълнение на законовите си задължения или защита на легитимни интереси;

·         На дружества, предлагащи услуги по извършване на вътрешен одит, доставчици на услуги в областта на маркетинга и рекламата, доставчици на счетоводни, IT, юридически, банкови и др. услуги за изпълнение на договорни или законови задължения, както и за защита на легитимните си интереси.

 

Уведомяваме Ви, че няма да предоставяме Вашите лични данни на други външни организации, структури, физически и/ или юридически лица освен посочените по-горе, като изключение от предходното е допустимо единствено при наличие на законово задължение за това или изразено изрично съгласие от Ваша страна.

„АКВА МАТРИКС“ ООД прилага всички подходящи технически и организационни мерки за гарантиране сигурността на личните данни и ще актуализира тези мерки периодично.

В случай, че Вашите данни се предоставят на трети страни, ние изискваме от тях да са въвели необходимите технически и организационни мерки за сигурност, за да защитят личните Ви данни в съответствие с приложимото законодателство.

 

2. Права на субектите на лични данни

Уведомяваме Ви, че разполагате с право да изискате от „АКВА МАТРИКС“ ООД достъп до, коригиране или изтриване на лични данни, ограничаване на обработването на предоставените лични данни, право да направите възражение срещу обработването, право на преносимост на данните, както и право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване. Посочените права може да упражните чрез отправяне на изрично заявление в този смисъл на следния имейл адрес: orders@aquamatrix.bg или в писмена форма на адрес: гр. София 1000, ул. „Екзарх Йосиф“ № 31, ет. 3.

В случаите, в които обработването на Ваши лични данни се извършва въз основа на дадено от Вас съгласие за това, Вие имате право да оттеглите същото по всяко време. Оттеглянето може да направите по един от следните начини: чрез отправяне на изрично заявление в този смисъл на следния имейл адрес: orders@aquamatrix.bg или в писмена форма на адрес: гр. София 1000, ул. „Екзарх Йосиф“ № 31, ет. 3. Обръщаме внимание, че последващото оттегляне на даденото съгласие не засяга законосъобразността на извършеното до момента обработване на лични данни от страна на „АКВА МАТРИКС“ ООД.

В случаите, в които смятате, че със своите действия „АКВА МАТРИКС“ ООД нарушава Ваши законови права по отношение на събирането, обработването и съхраняването на предоставените от Вас лични данни, можете да се обърнете към Комисия за защита на личните данни или компетентните съдилища, като имате право да подадете жалба, в която да изложите своите оплаквания.

 

3. Промени в Правилата за поверителност

Настоящите Правила за поверителност на „АКВА МАТРИКС“ ООД, в сила от 25 май 2018 г., могат да бъдат променяни периодично, за което ще бъдете уведомявани чрез имейл или по друг подходящ начин.

close Shopping Cart
close Shopping Cart

Регистриране на нов акаунт

Вече имате акаунт?
Влезте вместо това или Нулирай паролата